Adatkezelési Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELLYPSZILON KFT. ADATKEZELÉSEIRŐL

Az ELLYPSZILON Kft. (továbbiakban: Ellypszilon) jelen adatkezelési tájékoztatóval értesíti az adatkezelés érintettjeit az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az adatkezelés meghatározó körülményeiről és a jogorvoslat lehetőségeiről.

Az Ellypszilon jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli az Ön személyes adatait.

Személyes adatnak minősül az Önre, mint természetes személyre vonatkozó információ.

Jelen tájékoztató ingyenesen és korlátozás nélkül bárki számára elérhető és megismerhető. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

A Ellypszilon az Ön személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR vagy általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások alapján jár el tekintettel a befektetési tevékenységekre vonatkozó speciális törvényi követelményekre.

AZ ADATKEZELŐ: Az a szervezet, amelyik az Ön személyes adatait kezeli és ezért a tevékenységért (adatkezelés) felelősséggel tartozik. Az adatkezelő az ELLYPSZILON Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Ellypszilon, székhely: 1145 Budapest, Bácskai utca 25. 3. em. 1. cégjegyzékszám: 01 09 282421, adószám: 25563786-2-42).

AZ ADATKEZELÉS ÉRINTETTJE: Ön, aki a személyes adatai alanya.

Amennyiben Ön nem magánszemélyként, hanem egy jogi entitás hivatalos képviselőjeként jár el (akár önálló, akár együttes aláírási joggal), az Ön személyes adatait abban az esetben is jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli és védi a Ellypszilon.

HARMADIK FÉL: Az Ellypszilon-on és Önön kívül bárki, pl. az a szervezet, akinek az Ön személyes adatait törvényi kötelezettség okán továbbítják.

Az ELLYPSZILON MEGHATÁROZÓ ADATKEZELÉSEI ÜGYFELEI VONATKOZÁSÁBAN:

  1. Kapcsolatfelvétel
  2. Feliratkozás hírlevélre
  3. Regisztráció
  4. Webshopon keresztüli vásárlás
  1. KAPCSOLATFELVÉTEL Amennyiben honlapunk böngészése közben Önnek kérdése merülne fel, regisztráció nélkül is lehetősége van tőlünk kérdeznie termékeinkről és ily módon jelezheti észrevételeit, esetleges panaszát. Ehhez nevét és e-mail címét, a telefonos visszahívás esetére pedig telefonszámát kell megadnia, majd mondandója, közölni valója megjelölésével fogalmazhatja meg üzenetét. Személyes adatait ebben az esetben kizárólag a kérdése megválaszolása céljából használjuk fel.
  2. FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE Amennyiben Ön termékeinkről, aktuális szolgáltatásainkról szeretne naprakész információkat kapni hírlevelek formájában, úgy nevét és mail címét kezeljük az Ön hozzájárulása alapján. Hírlevél szolgáltatásainkról a későbbiekben le is iratkozhat és ebben az esetben a későbbiekben nem küldünk Önnek leveleket és adatait sem kezeljük e szolgáltatás kapcsán.
  3. REGISZTRÁCIÓ A regisztrációval Ön közvetlen és bizalmas kapcsolatot hoz létre az Ellypszilon-nal és lehetővé teszi, hogy adataihoz csak Ön férhessen hozzá. A regisztráció és azt követő bejelentkezés, a bizalmas kapcsolat létrehozása céljából előfeltétele a későbbi befektetési programunkra történő jelentkezésnek. A regisztrációhoz az Ön nevét, telefonszámát elektronikus és postai értesítési címét kérjük, mely adatokat kizárólag a regisztráció céljából használunk fel.

4 WEBSHOPON KERESZTÜLI VÁSÁRLÁS, SZERZŐDÉSKÖTÉS

Amennyiben a vásárlás során úgy találja, hogy termékeinket megvásárolja, így Önnel szerződni fogunk, úgy az Ön adatait ezt követően már az Ön és a Ellypszilon között létrejött szerződésbe foglalt jogok és kötelezettségek teljesítése céljából kezeli tovább a Ellypszilon.

A szerződés létrejöttéhez a következő személyes adatok kezelése szükséges: vezeték és Keresztnév, cégnév, ország, utca, házszám, város, megye, irányítószám, telefonszám, e-mail cím, illetve amikor a szállítási cím ettől eltérő, akkor ennek a címe, valamint a szerződés megkötéséhez, annak sajátosságaira tekintettel esetlegesen szükséges, a szerződés teljesítéséhez releváns, konkrétan nevesített információ.

Amennyiben a Ellypszilon a szerződés előkészítése során úgy találja, hogy valamilyen okból nem tud szállítani, akkor nem köttetik szerződés Ön és a Ellypszilon között.

A jelen tájékoztatóban meghatározott célból történő adatkezelésben érintett adatokat a Ellypszilon azonban az adatkezelés mindkét végkimenetele esetén a hazai és nemzetközi jogszabályokban meghatározott időpontig (számlázási adatokat 8évig) köteles kezelni.

AZ ÉRINTETT, AZAZ AZ ÖN KÖTELEZETTSÉGE

Ön köteles az Ellypszilon és az Ön között létrejövő jogviszony alapján minden tudomására jutott tényt, információt, megoldást, adatot, üzleti titkot képező tényt, információt, megoldást, bármely nyomtatványon, szerződésen feltüntetett adatot, valamint személyes adatnak minősülő adatot (továbbiakban: adat) titokként megőrizni. Az adatot nem hozhatja harmadik fél tudomására. Ez alól felmentést csak az Ellypszilon ügyvezetője, vagy általa megbízott személy írásban adhat.

AZ ADATKEZELŐ, AZAZ A ELLYPSZILON KÖTELEZETTSÉGEI

Az Ellypszilon a tudomására jutott minden adatot üzleti titokként őriz meg és jelen tájékoztatóban foglalt módon köteles kezelni, ettől csak akkor térhet el, ha – jogszabály ezt kötelezően előírja számára, ám ebben az esetben köteles Önt haladéktalanul értesíteni, – ha Ön erre kifejezetten engedélyt ad. Az Ellypszilon az adatot harmadik félnek csak és kizárólag a jelen tájékoztatóban szereplő esetben és az itt meghatározott harmadik félnek adhat át vagy hozhat tudomására: – a lullajatek.hu honlapon megadott adatokhoz adatfeldolgozóként az DOMAIN szolgáltató neve és címe. (székhely: ….. cégjegyzékszám: …..), mint a domain és tárhely szolgáltatója hozzáfér.

Az adatfeldolgozás jogalapja a Ellypszilon és az ……… között köttetett adatfeldolgozói szerződés,

AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Ön bármikor kérhet a Ellypszilon-tól tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, a személyes adatai rendelkezésre bocsátását igényelheti, illetve személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását kezdeményezheti. A kérelmet az Ellypszilon-nak kell címeznie postai úton vagy elektronikus levélben: (e-mail cím: info@lullajatek.hu, postacím: 1145 Budapest, Bácskai utca 25. 3. em. 1.).

Írásbeli kérelmére a Ellypszilon a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem hivatalos átvételétől számított 30 napon belül érdemben válaszol. Hivatalos átvételnek számít, ha a postai úton érkező levelet a Ellypszilon átvette vagy a kézbesítési vélelem beállt, elektronikus úton érkező kérelem esetén az e-mail a Ellypszilon szerverére megérkezett.

AMENNYIBEN ÖN ADATAIHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSI JOGÁVAL SZERETNE ÉLNI, ÚGY:

Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait. – Ehhez kérjük, adja meg nevét és személyazonosító adatait, hogy azonosítani tudjuk, – és a tájékoztatás fő szabályként ingyenes.

AMENNYIBEN ÖN A HOZZÁJÁRULÁSÁT SZERETNÉ VISSZAVONNI, ÚGY: Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó. – Ehhez kérjük, adja meg nevét és személyazonosító adatait, hogy azonosítani tudjuk.

AMENNYIBEN ÖN AZ ADATAI HELYESBÍTÉSÉT KÉRI, ÚGY:

– kérjük, adja meg nevét és személyazonosító adatait, hogy azonosítani tudjuk, – jelölje meg a helyesbíteni kívánt adatot és a helyesbítés, pontosítás okát (adatváltozás, elírás, téves adat stb.), – jelölje meg, hogy milyen hitelt érdemlő dokumentummal tudja bizonyítani a helyesbítendő adat helyességét és a helyesbítendő adat helytelenségét.

AMENNYIBEN ÖN AZ ADATAI TÖRLÉSÉT KÉRI, ÚGY:

Ön kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük bizonyos általunk tárolt személyes adatait, amennyiben: – a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra; – ön visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását; – ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, – ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; – aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.

AMENNYIBEN ÖN AZ ADATAI KORLÁTOZÁSÁT KÉRI, ÚGY:

Amennyiben kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai általunk történő kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását. A korlátozást akkor is kérheti, ha nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira, de Ön, mint érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ön abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját. A korlátozás ideje alatt adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A korlátozás feloldásáról majd az Ellypszilon előzetesen tájékoztatja.

AZ ÖN TOVÁBBI, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Amennyiben a Ellypszilon adatkezelése kapcsán panasza van, adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat, aki ügyfélfogadási időben vagy soron kívül készséggel fogadja Önt. Bízunk abban, hogy a problémájára megoldást találunk.

Amennyiben Ön fenntartja véleményét a jogellenes vagy jogsértő adatkezelésről, kérelme jogszerűtlen megtagadásról, esetleg nem kíván velünk egyeztetni, úgy Ön közvetlenül két szervezethez is fordulhat.

Megkeresést írhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., +361391400, ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez (hogy ez az Ön esetében melyik törvényszék, arról a http://birosag.hu/torvenyszekek honlapon tájékozódhat).

Jelen tájékoztatót a Ellypszilon 2018. 05.25. napján tette közzé, minden, ezen dátumot követő adatkezelésre irányadó.

Budapest, 2018. május 25.